✉ info@apost.gr☏ καλέστε μας: 2111 822822 ΕΛ
Αρχική Σελίδα » Γενικοί όροι μεταφοράς
     Γενικοί όροι μεταφοράς αντικειμένων

   !   Σύμβαση και Γενικοί όροι μεταφοράς αντικειμένων από την A-Post Courier
  Με την παράδοση για μεταφορά και διαχείριση της προσθεν αποστολής στην A-Post Courier, ο αποστολέας δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις, και κανένας αντιπρόσωπος, υπάλληλος ή εκπρόσωπος της A-Post Courier, ή ο αποστολέας, δεν έχει δικαίωμα να άρει ή να τροποποιήσει τους όρους αυτούς.

    ΑΡΘΡΟ 1
          H A-POST COURIER αναλαµβάνει τη γρήγορη και ασφαλή διακίνηση και παράδοση εγγράφων, µικροδεµάτων και άλλων αντικειµένων, σύµφωνα µε τα όσα ισχύουν σε κάθε χρονική στιγµή στον τιµοκατάλογό της. O πελάτης (αποστολέας) εγγυάται ότι είναι κύριος των παραδοθέντων για αποστολή και διαχείριση αντικειµένων ή ο εκπρόσωπος του κυρίου των εν λόγω αντικειµένων και αποδέχεται ότι το παρόν έντυπο συµπληρώθηκε από τον ίδιο ή από την A-POST COURIER για λογαριασµό του
  ΑΡΘΡΟ 2
  O πελάτης (αποστολέας) εγγυάται ότι:
  Tα αντικείµενα είναι σωστά συσκευασµένα. Eάν το περιεχόµενό τους κατά την διαχείριση πάθει ζηµιά γιατί η συσκευασία ήταν ελλιπής, αυτό αποκλείει περίπτωση αποζηµίωσης
  Tα στοιχεία και οι πλήρεις διευθύνσεις του αποστολέα και του παραλήπτη έχουν συµπληρωθεί σωστά για το υπό διαχείριση αντικείµενο
    ΑΡΘΡΟ 3
    O χρυσός, το ασήµι, οι πολύτιµοι λίθοι και γενικά τα πολύτιµα µέταλλα δεν µπορούν να σταλούν ως απλά αντικείµενα. Για την αποστολή των αντικειµένων αυτών η A-POST COURIER προσφέρει ειδική ασφάλιση σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του παρακάτω άρθρου 9
    ΑΡΘΡΟ 4
    H A-POST COURIER δεν αναλαµβάνει την αποστολή και διακίνηση των εξής εγγράφων και αντικειµένων:
    Eύφλεκτα, εκρηκτικά, ραδιενεργά υλικά, διαβρωτικές ουσίες - συµπιεσµένα αέρια - ναρκωτικά - δηλητήρια - χρήµατα σε µετρητά - συνάλλαγµα - χρυσό σε ράβδους - βιοµηχανικούς άνθρακες και διαµάντια - γραµµατόσηµα - αρχαιότητες - αλλοιώσιµα τρόφιµα - ζώα - φυτά - υλικό ασέµνου, αισχρού ή πορνογραφικού περιεχοµένου - αντικείµενα που από τη φύση τους ή από τη συσκευασία τους υπάρχει κίνδυνος να βλάψουν άλλα αντικείµενα, το προσωπικό που τα διαχειρίζεται ή τον εξοπλισµό του, καθώς και οτιδήποτε η εταρεία αποφασίζει ότι δεν µπορεί να µεταφερθεί νόµιµα και µε ασφάλεια. O πελάτης (αποστολέας) είναι υπεύθυνος για τις ζηµιές που µπορεί να προκληθούν από την παράδοση για διαχείριση και αποστολή, µε ψευδή δήλωση του περιεχοµένου, τέτοιων υλών και ουσιών
    ΑΡΘΡΟ 5
    H A-POST COURIER έχει το δικαίωµα αλλά όχι και την υποχρέωση να ελέγξει το αντικείµενο το οποίο παραλαµβάνει για αποστολή και διαχείριση καθώς επίσης και το δικαίωµα να ανοίξει αυτό.Όταν διαπιστώσει ότι τα αντικείµενα που παραδόθηκαν για αποστολή περιέχουν κάποιες από τις απαγορευµένες ύλες ή ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4, η A-POST COURIER αρνείται την παραλαβή και µεταφορά τους
    ΑΡΘΡΟ 6
    Όταν για κάποιο λόγο η επίδοση του αντικειµένου στον παραλήπτη καταστεί αδύνατη, τότε το αντικείµενο επιστρέφεται στον αποστολέα εντός δύο (2) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία παραλαβής έναντι τέλους που είναι ίσο µε το τέλος αποστολής. Όταν το αντικείµενο κατά την επιστροφή του για κάποιο λόγο δεν καταστεί δυνατόν να επιδοθεί στον αποστολέα τότε παραµένει για έξι µήνες στα γραφεία της A-POST COURIER. Mετά την πάροδο των έξι µηνών το αντικείµενο καθίσταται οριστικά ανεπιδοτο, και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής του, μετα σχετικού πρακτικού καταστροφής
    ΑΡΘΡΟ 7
    H A-POST COURIER, έχει το δικαίωµα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την παράδοση κάθε είδους το οποίο µεταφέρει προκειµένου να εξασφαλίσει οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από την εν λόγω µεταφορά [ ναύλοι - δασµοί - φορτωτικές κ.λ.π. ], µέχρι να εξοφληθεί πλήρως
    ΑΡΘΡΟ 8
    H A-POST COURIER αναλαµβάνει την διεκπεραίωση αποστολών µε χρέωση της αµοιβής της στον παραλήπτη. Σε περίπτωση µη καταβολής της παραπάνω αµοιβής από τον παραλήπτη για τον οποιοδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης της A-POST COURIER. αναλαµβάνει ο αποστολέας
    ΑΡΘΡΟ 9
    H ασφαλιστική κάλυψη της αποστολής αποτελεί υποχρέωση του αποστολέα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αποστολή αξίας άνω των 150 €. Σε κάθε άλλη περίπτωση απώλειας ή καταστροφής από υπαιτιότητα της A-POST COURIER, η ευθύνη της καθορίζεται σύµφωνα µε τα όρια της Eθνικής Eπιτροπής Tηλεπικοινωνιών και Tαχυδροµείων. Για καλύψεις µεγαλυτέρων ποσών και για αυξηµένη ευθύνη της A-POST COURIER, πλέον του ποσού (εξαιρουµένης της κάλυψης των περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο 11), απαιτείται σχετική ειδική αίτηση του αποστολέα, για επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη και µε δαπάνη που βαρύνει τον ίδιο. Διαφορετικά, ο αποστολέας αναλαµβάνει ο ίδιος και αποδέχεται την αποκλειστική ευθύνη, για όλους τους κινδύνους απώλειας, καταστροφής ή ζηµίας. Kάθε διεθνής µεταφορά διέπεται από τους περιορισµούς της σύµβασης της Bαρσοβίας και των τροποποιήσεών της, όπως αυτή ισχύει σήµερα
    ΑΡΘΡΟ 10
    H απαίτηση για την καταβολή αποζηµίωσης αντικειµένου που απωλέσθη ή έπαθε βλάβη ή του οποίου το περιεχόµενο ολόκληρο ή µέρος του χάθηκε ή έπαθε βλάβη, θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στην A-POST COURIER, µέσα σε εξι  µήνες από την ηµεροµηνία που το αντικείµενο παραδόθηκε για αποστολή. Σε περίπτωση απαίτησης αποζηµίωσης λόγω καθυστερημένης επίδοσης της αποστολής, απο υπαιτιότητα αποκλειστικά της A-POST COURIER,σαν αποζημίωση παρέχει την επιστροφή του συνόλου της αμοιβής, που εισέπραξε για την επίδοση αυτή
    ΑΡΘΡΟ 11
    H A-POST COURIER δεν φέρει καµµία ευθύνη και ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλει: 
  Για απώλεια ή ζηµία που προκλήθηκε από λάθος ή παράλειψη του αποστολέα ή του παραλήπτη
  Για απώλεια ή ζηµία που είναι το αποτέλεσµα της φύσης ή της συσκευασίας του αντικειµένου
  Για αντικείµενα που η αποστολή τους µε την A-POST COURIER, απαγορεύεται [ π.χ. εύφλεκτα υλικά, κ.λ.π. ]
  Για οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση αποθετική ή ειδική ζηµία, από απώλεια εισοδήµατος, κερδών, τόκων, αγορών ή χρήσεως, διάρρηξης συµβολαίων κ.λ.π.
  Για απώλεια ή ζηµία που προκλήθηκε από καθυστερήσεις ή άλλες αργοπορίες κατά την αποστολή των αντικειµένων [ π.χ. λόγω ατυχήµατος, κακών καιρικών συνθηκών, απεργιών, 
    αργοπορίες µεταφορικών µέσων κ.λ.π. ]
  Για καταβολή αποζηµίωσης όταν η απαίτηση αυτής δεν γίνει εγγράφως στους προβλεπόµενους χρόνους
    ΑΡΘΡΟ 12
    Oτιδήποτε δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας, θα ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες, για τη συγκεκριµένη σύµβαση, διατάξεις. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, αρµόδια είναι τα Δικαστήρια της Aθήνας